امروز: پنجشنبه 15 خرداد 1399
دسته بندی محصولات
بخش همکاران
بلوک کد اختصاصی

کتاب جامع بررسی های غیرمخرب

کتاب جامع بررسی های غیرمخرب دسته: صنایع نفت و گاز
بازدید: 3 بار
فرمت فایل: zip
حجم فایل: 12684 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 410

کتاب جامع بررسی های غیرمخرب شامل مباحث زیر می باشد

قیمت فایل فقط 15,400 تومان

خرید

فهرست مطالب

  مقدمه

 کیفیت جوش

   مفہوم کیفیت جوش

   انتخاب کیفیت جوش  

  ناپیوستگی در جوش

   طبقه بندی ناپیوستگیها  

  ناپیوستگیهای مربوط به فرآیند مواد

  موقعیت به وجود آمدن عیوب  

   ناپیوستگی های جوش ذوبی

    ناپیوستگیهای فلز پایه

    اختلافات ابعادی  

  علل و راه حل های ناپیوستگی های جوش ذوبی

 روشهای بازرسی غیرمخرب  

   مفہوم بازرسی غیر مخرب

   انتخاب روش های بازرسی غیر مخرب  

    بازرسی چشمی  

   معرفی روش 

      تجهیزات

  بازرسی قبل از جوشکاری 

            بازرسی در حین جوشکاری

    بازرسی بعد از جوشکاری

  بازرسی به روش مایعات نافذW

  معرفی روش

   کاربردها

   اصول فیزیکی

   طبقه بندی روشهای بازرسی مایعات نافذ  

  مواد مورد استفاده در بازرسی با مواد نافذ 

  تجهیزات مورد نیاز  انتخاب روش بازرسی مایع نافذ

   مراحل انجام بازرسی

   آموزش و صدور گواهینامه برای پرسنل

                 بازرسی و ارزیابی

         مشخصات فنی و استانداردها 

    بازرسی به روش ذرات مغناطیسی

   معرفی روش  

   مزایا  

    محدودیتها

   تعریف میدان مغناطیسی  

    جهت گیری میدان مغناطیسی

  جریان مغناطیس کننده

   تجهیزات

  روشهای ایجاد میدان مغناطیسی  

   هادیهای مرکزی 

  روش تماس مستقیم  

  پرادهای تماسی  

  روشهای مغناطیسی کردن  

       مغناطیسی کردن دایرهای

مغناطیسی کردن طولی

   ترتیب عملیات

      مغناطیسی کردن پیوسته       

مغناطیسی کردن پسماند 

   نفوذپذیری مواد مغناطیسی  

  هیسترزیس پسماند مغناطیسی

ذرات مغناطیسی و مایعات معلق کننده

   خواص مغناطیسی  

   اثر اندازه ذرات  

  اثر شکل ذرات 

    قابلیت رویت و کنتراست

     انواع ذرات مغناطیسی  

   تورهای ماوراء بنفش  

    ناپیوستگی های قابل تشخیص

  نشانه های غیر مرتبط  

    منابع نشانه های غیر مرتبط 

     تشخیص نشانه های مرتبط از غیر مرتبط

    دستورالعملهای عمومی برای بازرسی با ذرات مغناطیسی  

  نوع جریان  

      روش مغناطیسی کردن

جهت مغناطیسی کردن

شدت جریان اعمالی

تجهیزات

   رده بندی روشهای مغناطیس سازی

  بازرسی فلزات جوش  

   مغناطیس زدایی

   دلایل مغناطیس زدایی

  دلایل عدم مغناطیسی زدایی

  حدود مغناطیسی زدایی

   ردهبندی روشهای مغناطیس زدایی

       کاربردها

    تفسیر آثار ناپیوستگیها

  استانداردها و مشخصات فنی  

  ثبت نتایج

   بازرسی به روش آلتراسونیک

      معرفی روش

    مزایا

     محدودیت

  تجهیزات الکترونیک 

   منبع توان 

   مدار پالسر  

  پروب 

  مدارهای دریافت  تقویت 

   اسیلوسکوپ

    تجهیزات پردازش تصویر و دادهها  

   عناصر ترنسدیوسر   کوپلنت ها

  پروب  

   خواص عمومی امواج آلتراسونیک

    شکل موج 

   انتشار موج

   متغیرهای اصلی در بازرسی آلتراسونیک

   فرکانس

   امپدانس آکوستیک

     زاویه برخورد

    زوایای بحرانی  

      شدت باریکه  

  تضعیف باریکه های آلتراسونیک  

     اثرات امپدانس آکوستیک  

      جذب  

    پراکندگی

  تقرق 

       اثرات میدان نزدیک و میدان

     واگرایی باریکه

  روش های اصلی بازرسی با امواج آلتراسونیک

       روش انعکاس امواج

      روش عبور امواج

  کاربردها

      آستانداردهای بازرسی

   بلوک های مرجع استاندارد

         کالیبراسیون 

   دستورالعمل تست

ارزیابی ناپیوستگیهای جوش 

 صلاحیت اپراتور

   گزارش

 بازرسی اتصالات جوشکاری شده

   بازرسی اتصالات پیوندی

  بازرسی به روش رادیوگرافی

  معرفی روش و

    اصول رادیوگرافی

    متابع تشعشع

  جسم مورد آزمایش

   تبدیل تصویر  

  تولید اشعه ایکس  

  منابع پرتو X

   خنک کردن آند  

  نقطه کانونی

   اندازه نقطه کانونی مؤثر

  انواع خاصی X

دستگاههای پرتو Υ

   روش به دست آوردن اندازه نقطه کانونی Ύ

   مولدهای ولتاز بالا

  مدار الکتریکی خود یکسو شده نیم موج یکسو شده ʻ

  پتانسیل ثابت

دستگاههای تولید پرتو X  با انرژی بالا  

  راندمان پرتو

  چشمه های رادیواکتیو

           چشمه های رادیواکتیو طبیعی

     چشمه های رادیواکتیو مصنوعی

   نیمه عمر یک چشمه رادیواکتیو

   اکتیویته ویژه

           آکتیویته قدرت چشمه

  نشر پرتو گاما ویژه

مزایای استفاده از پرتوهای گاما به جای پرتوهای  در پرتونگاری  X

    معایب به کارگیری پرتوهای گاما 

روشهای پرتونگاری با پرتو گاما

  تضعیف تشعشع الکترو مغناطیسی

فرآیندهای تضعیف اتمی

  جذب مؤثر اشعه  

  اصول تشکیل سایه  

   بزرگنمایی  

   اعوجاج

  نا آشکاری هندسی 

  شدت سایه و قانون عکس مربع

   تشعشع پراکنده  محیط تبدیل تصویر  

   فیلم پرتونگاری  

  کاغذ رادیوگرافی  

   رادیوگرافی آنی 

  کاربردها 

   مزایا و محدودیتها

    انتخاب دید 

    سایه های رادیوگرافی  

  کیفیت تصویر رادیوگرافی

     میزان وضوح  

     حساسیت فیلم پرتونگاری  

  حساسیت تشخیص عیوب

  علائم شناسایی و نفوذ سنجها شاخص های کیفیت تصویر

  نفوذ سنج ها  

  علائم مشخصه

    قرارگیری شاخص های شناسایی و نفوذ سنجها

     محاسبات پرتوافکنی

تضعیف تشعشع الکترو مغناطیسی

   فرآیندهای تضعیف اتمی  

  جذب مؤثر اشعه

اصول تشکیل سایه

   بزرگنمایی

  نا آشکاری هندسی  

   شدت سایه و قانون عکس مربع 

تشعشع پراکنده 

  محیط تبدیل تصویر  

   فیلم پرتونگاری

   کاغذ رادیوگرافی  

   رادیوگرافی آنی 

 کاربردها 

مزایا و محدودیت ها  

انتخاب دید   

مسایه های رادیوگرافی

کیفیت تصویر رادیوگرافی 

کنتراست

میزان وضوح  

حساسیت فیلم پرتونگاری 

حساسیت تشخیص عیوب

  علائم شناسایی و نفوذ سنجها شاخصهای کیفیت تصویر

  نفوذ سنج ها  

علائم مشخصه

قرار گیری شاخص های شناسایی و تفوذ سنجها

محاسبات پرتوافکنی

    انواع روشهای پرتونگاری

      بازرسی مقاطع لوله ای  

    بازرسی اشکال ساده

بازرسی اشکال پیچیده 

  بازرسی قطعات جوشکاری شده  

   رادیوگرافر با صلاحیت  

مفسر فیلم 

  ناپیوستگیهای موجود در جوش  

  استانداردهای پذیرش تصاویر رادیوگرافی

  اجزای تفسیر رادیوگرافی

کاربردها

   تعیین عمق عیوب و ناخالصیها

  ضخامت سنجی به وسیله پرتونگاری  

   ایمنی و حفاظت در برابر پرتوهای یونساز

   واحدهای اندازه گیری پرتوهای یونساز  

    ابزارهای اندازهگیری تابش

    حداکثر سطوح مجاز تابش  

   اصول پایه حفاظت در برابر تابش 

  چشمه های پرتوزا

  سایر روشهای بازرسی غیر مخرب

   بازرسی به روش جریان فوکو 

  معرفی روش

  کاربردها

 جریان های فوکو

خواص الکترومغناطیسی سیم پیچ ها

خواص جریان های فوکو

 اشباع جریان متغیر

 اثرات پوسته

آزمون الکترومغناطیسی  

ناپیوستگیهای قابل تشخیص

تست نشر صوتی

محلی نشر صوتی

 کاربردها 

ثیت نتایج  

بازرسی حرارتی

تست نشتی

مراجع

قیمت فایل فقط 15,400 تومان

خرید

برچسب ها : کیفیت جوش , مفہوم کیفیت جوش , انتخاب کیفیت جوش , ناپیوستگی در جوش , طبقه بندی ناپیوستگیها , ناپیوستگیهای مربوط به فرآیند مواد , موقعیت به وجود آمدن عیوب , ناپیوستگی های جوش ذوبی , ناپیوستگیهای فلز پایه , اختلافات ابعادی , علل و راه حل های ناپیوستگی های جوش ذوبی , روشهای بازرسی غیرمخرب

نظرات کاربران در مورد این کالا
تا کنون هیچ نظری درباره این کالا ثبت نگردیده است.
ارسال نظر